6. Adatkezelési tájékoztató

6.1. A Játék során megadott adatok kezelője a szervező Pharmanext Kft. mint adatkezelő. Az Adatkezelő elérhetőségei: Pharmanext Kft., (Székhely: 1085 Budapest Stáhly utca 2/A. 3. em. 3., Email cím: info@pharmanext.hu)
6.2. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a Játékos nyereményjátékban történő részvételét biztosíthassa, a nyereményjáték lebonyolításával, valamint a Nyeremények átadásával kapcsolatban a Játékosok személyes adatait kezelje.
6.3. Az adatkezelés jogalapja a Játékos kifejezett, önkéntes és tájékozott hozzájárulása. A Játékos a 2.3. pontban rögzítettek szerint, a Játékban történő részvétellel járul hozzá az adatkezeléshez. Azok, akik a Játékban részt vesznek, kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervező, mint adatkezelő a személyes adataikat kizárólag az adott Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítása során, valamint kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan a https://csokolade-vitamin.hu/nyeremenyjatek/ weboldalon nyilvánosságra hozza.
6.4. Az adatkezelés során a Szervező az alábbi adatokat kezeli a Játékosról: teljes név, e-mail cím, nyertesség esetén lakcím, telefonszám. A fentieken kívül azonban a Szervező nem kér és nem is fogadja el más adat megadását, így kérjük, hogy a Játékos más személyes adatot, vagy különleges adatot ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg a Szervezővel. A Játékos által megadott adatokat elektronikus úton, a jelen Játékszabályzatban megjelölt címen (1085 Budapest, Stáhly utca 2/A. 3. em. 3.) található szerveren/számítástechnikai eszközön tároljuk.
6.5. Az adatkezelés időtartama az adott Játék időtartama. A nyertes Játékos nevét és a Nyereményhez jutás tényét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján, mint számviteli bizonylatot a Szervezőnek a Nyeremény átvételét követő 8 évig őriznie kell, ezen idő elteltét követően a nyertes Játékos adatait a Szervező törli. Ha a Játékos nem nyer, abban az esetben az adatait a Nyeremény nyertes Játékos általi átvételét követően haladéktalanul töröljük, hacsak a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint nem vonta vissza korábban a hozzájárulását, vagy nem kérte az adatai törlését.
6.6. A Szervező a Játék lebonyolítása során Adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe. Az adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok kapcsán bizonyos technikai műveleteket végez. A Játékok során a Szervező, mint adatfeldolgozó, hozzáfér a Játékos személyes adataihoz. A nyertes Játékos személyes adatai továbbításra kerülhetnek még a Játék lebonyolítása során esetlegesen igénybe vett postai vagy futár szolgáltatóhoz is a Nyeremények kézbesítése céljából. Amennyiben a Nyeremény kézbesítését postai szolgáltató végzi, abban az esetben azt a Magyar Posta a postáról szóló 2012. évi CLIX. törvény és a szolgáltató általános szerződési feltételei szerint teljesíti, amely az alábbi linken érhető el: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf/postai_aszf. A Magyar Posta a személyes adatokat az adatkezelési tájékoztatója szerint kezeli, amely az alábbi linken érhető el: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato.
6.7. A Szervező, mint adatkezelő a mindenkor hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően, azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az általános adatvédelmi rendelet (az ún. GDPR) rendelkezései alapján kezeli a Játékos személyes adatait.
6.8. A Játékost, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan:
6.8.1. hozzáférési jog
(A hozzáférés joga keretében a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, azokhoz hozzáférhet, továbbá arról, hogy az Adatkezelő kezel-e és ha igen milyen személyes adatot a Játékosról)
6.8.2. helyesbítés illetve törlés, az adatkezelés korlátozásának joga
(A Játékos jogosult kérelmezni, hogy téves, pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok kijavítását, helyesbítését végezze el az Adatkezelő illetve személyes adatainak törlését igényelheti. Ha a Játékos a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést a kérelemnek megfelelően korlátozhatja. Ha a Játékos vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. A Játékos kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi azok törlését. A Játékos előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de a Játékos igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez)
6.8.3. az adatainak hordozhatóságához való jog;
(Az adathordozhatósághoz való jog keretében a Játékos jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek – akár közvetlenül is – továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.)
6.8.4. hozzájárulás visszavonásának joga
A Játékos részben vagy egészben bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét)
6.9. Ha a Játékos a fentiekben rögzített jogokkal élni szeretne vagy az adatkezelés kapcsán bármilyen kérdése merül fel, esetleg bármilyen panasza merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatosan az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailben az alábbi elérhetőségeken: Pharmanext Kft., 1085 Budapest, Stáhly utca 2/A. 3. em. 3., e-mail: info@pharmanext.hu
6.10. Amennyiben a Játékos a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:
6.10.1. közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül;
6.10.2. az érintett felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
6.10.3. bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A Játékos jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelemdíjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlap nyújt tájékoztatást: birosag.hu
6.11. A jelen Játékban történő részvétel, valamint a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, ugyanakkor, ha a Játékos nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez úgy a részvétele a Játékban nem lehetséges. Ha Játékos a Játék időtartama alatt illetőleg a nyeremény átadása előtt adatainak törlését vagy korlátozását kéri, vagy visszavonja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, akkor a Játékból kizárásra kerül.
Budapest, 2021.10.15.