„NYERJEN KÜLÖNLEGES CSALÁDI PROGRAMOKAT!”

Nyereményjáték szabályzat

A Pharmanext Kft. (1085 Budapest, Stáhly utca 2/A. 3. em. 3.) (továbbiakban: Szervező) promóciós nyereményjátékot (a továbbiakban: Promóció) szervez a jelen szabályzatban foglaltak szerint (a továbbiakban: Játékszabályzat vagy Szabályzat), melynek lebonyolításával megbízza a Progressive BEX Kft-t (1024 Budapest, Retek utca 33-35. 6. em 3. – a továbbiakban: Lebonyolító). A Promócióban azok, a 4. pontban foglalt feltételeknek megfelelő természetes személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt, akik a Promóció (lentebb meghatározott) időtartama alatt a kapott szórólapon található kódot feltöltik a promóciós weboldalra 2021. október 15. – november 7. között. A Szabályzat a www.csokolade-vitamin.hu weboldalon (a továbbiakban: Játékfelület) érhető el.

A jelen Játékszabályzat tartalmazza a Promócióban történő részvétel feltételeit és módját, valamint a Szervező és a Játékos jogait és kötelezettségeit. A mindenkor hatályos Játékszabályzat a Játékfelületen elérhető és megtekinthető.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Promócióban résztvevő személyek

A Promócióban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, továbbá aki a Promóció időtartama alatt a kapott szórólapon található kódot feltölti a jelen Játékszabályzatban írtak szerint a promóciós weboldalra, valamint ezzel egyidejűleg elfogadja a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező és a Lebonyolító cég tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek – így különösen a Forgalmazó vagy a megnyerhető termék felajánlója – tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói;
 • 18 év alatti természetes személyek.

A Promóció keretében lebonyolításra kerülő nyereményjátékból (a „Játék”) a Lebonyolító kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, annak során nem valós adatokat ad meg, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Lebonyolító a Játékosnak külön értesítést nem küld.

A Játékos kijelenti, hogy a Promócióra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

A Szervező kizárólag azokat az online részvételi jelentkezéseket tekinti érvényesnek, amelyek a Játékosok saját adatait tartalmazzák. Amennyiben a Játékos nem saját adatait adja meg a Játékfelületen, úgy a Promócióval kapcsolatos e-mail postafiók jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. A Játékost a megadott adataival kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli, a Játékos ezen adatot nem adhatja ki harmadik személynek, a Pályázat beküldésével kapcsolatos adatait harmadik személynek ideiglenesen sem engedheti át, és nem használhatja más adatait.

A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Promóció technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A megadott adatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése ellenőrzése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok nem valósak, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek (így különösen 18 év alatti személy), úgy az érintett Játékost a Promócióból kizárja.

A Promócióból – a Szervező és Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Promóció szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó e-mail postafiókkal vesznek részt a Promócióban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Promócióval összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

A Játékos nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Játékfelület és a Promóció védelmét biztosító technikai megoldásokat, ideértve különösen az alábbi eseteket:

 • hozzáférés a nem a Játékos számára szánt adatokhoz olyan adatokkal, amelyre a Játékos nem jogosult;
 • megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
 • kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a Játékfelületen, a Játékfelületen túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése (spamming), levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása (crashing);
 • nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását illetőleg hirdetését;
 • bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promócióból kizárja azt a Játékost és egyidejűleg hatósági, büntető- vagy kártérítési eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal vagy harmadik személlyel szemben, aki a Játékfelület rendeltetésszerű működésének megzavarásával vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Promóció során előnyhöz jutni, illetve aki egyéb módon megzavarja vagy megkísérli megzavarni a weboldal rendeltetésszerű működését, vagy bármely, a Játékfelületen folytatandó tevékenységet.

 1. A Promóció leírása

A Promócióban a jelen Játékszabályzat részvételi feltételeinek megfelelő Játékosok vehetnek részt oly módon, hogy a 3. pontban meghatározott promóciós időszakban www.csokolade-vitamin.hu weboldalra feltöltik az általuk kézhez kapott szórólapon szereplő egyedi kódot, így részt vesznek a sorsoláson a nyereményekért és a fődíjért. Kizárólag név, valós e-mail cím és a szórólapon szereplő egyedi kód megadásával lehet a nyereményjátékban pályázni.

 1. A Promóció időtartama

A Promóció 2021. október 15. 00:00:00 óra – 2021. november 7. 23:59:59 óra között zajlik. A Promócióban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 23:59 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.

 1. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Promócióban azok vehetnek részt, akik

 1. a) a Játékfelületen az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott azonosító adataik kezeléséhez, illetve a Játékon való nyerteskénti kisorsolásuk esetére nevük nyilvánosságra hozatalához hozzájárulásukat megadják, az adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok a Játékos érvényes személyazonosító okmányán szereplő adatokkal egyezőek legyenek,
 2. b) a szórólapon található egyedi kódot a Játékfelületen hiánytalanul és a valóságnak megfelelően feltöltik, a személyi azonosító okmányában szereplő teljes nevük (vezetéknév, keresztnév) és az e-mail címük megadásával.
 3. c) mind az a) pont szerinti, mind a b) pont szerinti adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési hozzájárulásukat fenntartják a Játék időtartama, a sorsolás, valamint a nyeremény kézbesítésének ideje alatt.

A Játékosnak a Játékfelületen a játékot követően meg kell adnia a Pályázathoz szükséges adatokat (a személyi azonosító okmányában szereplő teljes nevét (vezetéknév, keresztnév) és az e-mail címet. A Játékosnak a személyes adatainak kitöltése, valamint a Játékszabályzat elolvasása után, amennyiben egyetért a játékszabályzattal és az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakkal, el kell fogadnia azokat, valamint hozzá kell járulnia az általa megadott személyes adatai kezeléséhez a nyereményjátékhoz kapcsolódóan a cél megvalósulásáig (általában az utolsó nyertes, illetve tartalék nyertes kisorsolását követő harmincadik munkanap végéig, valamint a nyertesek esetében a postázás megtörténtétől számított nyolcadik év végéig). A Játékosok a Pályázat során megadott e-mail címük alapján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, a fogadó mailszerver beállításai) Szervezőt és/vagy Lebonyolítót és/vagy Adatfeldolgozót semmilyen felelősség nem terheli.

A kód feltöltését és a személyes adatok megadását követően a Játékfelületen egy automatikus válaszüzenet jelenik meg, az adatok sikeres elküldéséről. Abban az esetben, ha a Játékos a sorsolások alkalmával kiválasztásra kerül, mint Nyertes, arról e-mail üzenetben kap értesítést a sorsolástól számított 5 munkanapon belül. A nem nyertes státuszról a rendszer nem küld értesítést azon Játékosoknak, akik a nyereményjátékban semmilyen nyereményt nem nyertek.

A Promócióba beérkező Pályázatokat a rendszer a szerverre való beérkezésének időpillanatában rögzíti. A rögzített időpontok tekintetében a Promóciót kiszolgáló szerver a mérvadó.

Minden érvényes kódot és adatot feltöltő Játékos egy szórólappal csak 1 alkalommal vehet részt a nyereményjátékban.

Minden Játékos köteles a Játék végét követő 90 (kilencven) munkanapig sértetlenül, és jól olvasható módon megőrizni az eredeti szórólapot, tekintettel arra, hogy a kieső nyertes helyére új nyertes léphet a sorsolást követően a Játékszabályzatban foglaltak szerint. Nyertes Pályázat esetén a Lebonyolító részére a nyertes Játékos köteles e-mailen (szkennelve, fotózva) megküldeni a nyertes kódot tartalmazó szórólapot, amely a nyeremény átvételének előfeltétele.

A Lebonyolító kizárólag azokat a szórólapokat fogadja el, amelyen jól olvashatóan látszik az egyedi kód, amelyet korábban a webldalra is feltöltött.

 1. Nyeremények

Szervező által a Promóció során a következő nyeremények kerülnek a Lebonyolító telephelyén a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsolás útján kisorsolásra az alábbiak szerint:

Nyeremények:

A 3. pontban meghatározott teljes játékperiódus során érvényes kódot és adatokat feltöltő játékosok között nyereményeket sorsolunk ki, amelyek a következőek:

 • 30 db 5000 Ft értékű Feldobox ajándékutalvány
 • 10 db családi belépő a Gellért Escape szabadulószobába

Az ajándék nem átruházható, készpénzre nem váltható.

Nyertesek száma összesen: 40 fő.

Fődíj:

A 3. pontban meghatározott teljes játékperiódus során érvényes pályázatot benyújtó játékosok között fődíjat sorsolunk ki, amely egy darab négyszemélyes családi hétvége a Wellness Hotel Katalinban. A hotel kapcsán a változtatás jogát fenntartjuk egy árkategóriában azonos wellness hotellel történő helyettesítésére.

Az ajándék nem átruházható, készpénzre nem váltható.

Nyertesek száma összesen 1 fő.

A teljes játék ideje alatt összesen 41 (fő) nyertes kerül kisorsolásra.

A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében a Szervező, a Lebonyolító és a nyertesek kötelesek együttműködni. Tekintettel arra, hogy a nyeremény átadásának körülményei megfelelnek a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 8.14. pontjában foglalt, az adómentesség alkalmazhatóságához szükséges követelményeknek, így a nyeremény átadásával kapcsolatban személyi jövedelemadó (illetőleg egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség nem merül fel sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem a nyertesek oldalán.

A Szervező az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Promócióban nem sorsol ki.

 1. Sorsolás

A nyertesek sorsolása a Lebonyolító telephelyén a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsolás útján történik, amelyről sorsolási jegyzőkönyv készül az alábbiak szerint:

Nyeremények sorsolása:

visszamenőleg a teljes játékperióduson belüli összes (40 db) nyertes sorsolása

időpontja: 2021. november 8. 10:00

közzététel időpontja: 2021. november 8. 14:00

Fődíj sorsolás:

visszamenőleg a teljes játékperióduson belüli fődíj (1 db) nyertes sorsolása

időpontja: 2021. november 8. 11:00

Közzététel időpontja: 2021. november 8. 15.00

Az 5. pontban meghatározott nyereményeket („Nyeremények”) a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a Játékfelületen keresztül érvényes Pályázatot küldenek be az 4. pontban foglaltak szerint.

A Nyertesek meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével történik. A Nyertesek névsora a sorsolást követően bárki által szabadon megtekinthető, a Játékfelületen található Nyertesek menüpont alatt.

A Játék folyamán 1 Játékos csak 1 nyereményt nyerhet. Azonban, ha a Játék során a Játékos nyereményben részesül, nem kerül kizárásra a fődíj sorsolásból.

A sorsolás alkalmával Szervező minden nyereményhez 3 fő Tartaléknyertest is kisorsol. Amennyiben a nyertes Játékosok bármelyike a jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek bármely okból nem felel meg, abban az esetben a Játékból kizárásra kerül, vagy ha a Nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékosok a 8. pontban meghatározott együttműködési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, avagy nem valós, illetve hibás címet adtak meg, abban az esetben a Szervező a jelen 6. pont szerint meghatározott Tartaléknyertest állít be a Nyertesek helyett. A Tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre. Amennyiben a Nyertesek vagy a mögöttük álló Tartaléknyertes Játékban való részvétele bármely okból érvénytelen, vagy ezen személyek egyéb okból kizárásra kerülnek, avagy a Nyereményt a 8. pontban foglalt időtartamon belül nem veszik át, a Nyereményre a soron következő Tartaléknyertes jogosult. A Tartaléknyertes helyébe is léphet Tartaléknyertes mindaddig, amíg a Nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló Tartaléknyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott Nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező tulajdonában marad.

 1. Nyertesek értesítése

A nyertesek és a Fődíj nyertese által a Pályázat során megadott e-mail címre a Lebonyolító nyertes értesítőt küld, (”Nyertes értesítés”).

Lebonyolító a nyertesek és a fődíj nyertese számára a sorsolást követő 5 munkanapon belül a Játékosok által megadott e-mail címre elektronikus nyertes értesítő üzenetet küld. A Lebonyolító e-mailben kapcsolatba lép a nyertesekkel és a fődíj nyertesével, amelynek során a nyerteseknek 5 munkanapon belül jelentkezniük kell a kapott ”Nyertes értesítés” tárgyú emailben található adataik kitöltésével, valamint a kapott szórólap megküldésével (fotózva, szkennelve) a nyeremény határidőn belüli átadása érdekében.

A nyertesekkel és a fődíj nyertesével a Lebonyolító 5 munkanapon belül két alkalommal kísérel e-mailben kapcsolatba lépni. Amennyiben az első nyertes értesítő e-mail üzenet megküldését követő 5 munkanapon belül a Lebonyolítónak nem sikerül kapcsolatba lépnie a nyertesekkel, akkor Nyereményeik a 6. pont szerinti Tartaléknyertest illetik meg.

Lebonyolító a nyeremények kézbesítéséhez szükséges mértékben egyeztet a nyertesekkel a kézbesítés részleteiről.

 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A nyeremények postai úton kerülnek megküldésre a Nyertesekkel a fenti 7. pontban foglaltak szerint e-mailen egyeztetett postai címre. A főnyeremény elektronikus úton kerül kiküldésre a Játékfelületen korábban megadott e-mail címre.

A nyeremények és a fődíj a Promóció keretében lebonyolított nyereményjáték sorsolását követő 60 naptári napon belül kerülnek kiküldésre.

Amennyiben Nyertesek a nyertességre való jogosultságukat bármely okból nem igazolják Lebonyolító vagy Szervező felé, a Nyeremények átadása meghiúsultnak tekintendő, amely körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Ezzel kapcsolatban velük szemben semmilyen igény, követelés nem támasztható. A Szervező a Nyeremény átadására ez esetben újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

Nyertesség esetén Lebonyolító a Nyertesek nevét a www.csokolade-vitamin.hu Weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő azon Nyertesek neve, valamint a nyertesség dátuma jelenik meg, akiket a rendszer az adott játékperiódus időszakára kisorsolt. A személyes adataik jelen pont szerinti nyilvánosságra hozatalához valamennyi Játékos a Promócióra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

A Szervező kizárja a Promócióból azt a Játékost, amely Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a részvételi szándéka jelzésekor, vagy a Nyertes értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi-, és pályázati feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

A Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben a kötelezettségüknek a Lebonyolító vagy a Szervező ismételt felszólítása ellenére sem tesznek eleget, különösen, ha a kézbesítés megtörténtét akadályozó, a Játékos érdekkörében felmerült körülményről való értesítésüket követő 15 napon belül nem hárítják el e körülményt, és a nyeremény átvétele ezért meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt és a Lebonyolítót pedig az emiatt felmerült kárért semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereményeket a Szervező kizárólag magyarországi címre postázza.

A nyertes a nyereményt a Lebonyolítónak megküldött írásbeli nyilatkozatával visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 60 naptári napon belül köteles tájékoztatni a Lebonyolítót.

A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során az igénybe vett postai szolgáltató tevékenységével összefüggésben felmerülő hibákért, károkért vagy hiányosságokért. A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a postai szolgáltatónál tehető meg.

 1. Felelősség

A Játékra történő jelentkezések hiányosságáért (név-, cím- vagy egyéb elírás, fiktív adatok közlése stb.), az ezekből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező és Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Lebonyolítónak vagy Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő önkéntes részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni kártérítési igény érvényesítéséről.

A Szervező és a Lebonyolító nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Promóció időtartama alatt a Promóció, illetve a Promóciót, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező és a Lebonyolító nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden, a Szervező vagy a Lebonyolító által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek és a Lebonyolítónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami azokat a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 1. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Promóció időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 naptári napig elérhető a Játékfelületeken.

A Promócióról részletes információk a www.csokolade-vitamin.hu Weboldalon érhetők el.

A Játékosok a Promócióval és a Nyereményekkel kapcsolatos további információért az proviochoco@progressive.hu e-mail címen kérhetnek tájékoztatást.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.csokolade-vitamin.hu Weboldalon, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményeiket illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem, vagy csak korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címeket, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

A Promócióhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.csokolade-vitamin.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül, valamint a nyereményjáték adatbázisán keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a Weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok Pályázataiba a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező, illetve Lebonyolító sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promóció során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a jelen Promóciós szabályzat szándékos megszegésével, valamint az egyéb szándékosan okozott, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozás miatt a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

A Játékosok elfogadják, hogy a Promócióban való részvétel során a jelen Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért a Ptk. szerinti teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező a Promóció elérhetőségét a jelen Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Promóciót kiegészítse vagy módosítsa; azzal, hogy az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Játékosok megtévesztését. A Játékszabályzat módosulásáról a Szervező a www.csokolade-vitamin.hu oldalon tájékoztatja a Játékosokat.

A Szervező jogosult a Promóciót bármikor megszüntetni.

Bármilyen, a Promóció kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Kelt: Budapest, 2021. október 14.