Adatvédelmi tájékoztató hírlevél küldéséhez

 1. Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a Pharmanext Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (mint Adatkezelő) által küldendő akciókról, nyereményjátékokról, aktualitásokról elektronikus e-mailek, azaz hírlevelek küldése miatt szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Azon nagykorú (18. életévüket betöltött) személyek adatait kezeljük, akik önkéntesen és írásban kifejezetten hozzájárulnak hírlevelek küldéséhez.

Hírlevelet tehát akkor küldünk Önnek, ha Ön ehhez hozzájárulását adta. Már most tájékoztatjuk, hogy a hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulását bármikor, költségmentesen visszavonhatja. A visszavonást a hírlevél alján szerepelő „leiratkozom” gombra kattintva teheti meg, vagy kérjük a lenti elérhetőségek valamelyikén jelezze felénk leiratkozási szándékát. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

 1. Az adatkezelő megnevezése:

Neve: Pharmanext Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1085 Budapest, Stáhly utca 2/A. 3. em. 3.

Adószám: 27042692-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-346351

E- mail cím: info@pharmanext.hu

 1. Az adatkezelés jogalapja:

Tájékoztatjuk, hogy a hírlevél küldésére kizárólag az Ön írásbeli hozzájárulása alapján kerül sor.

A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.

 1. Adatkezelés célja:

A hírlevél küldésének célja, hogy akciókhoz, nyereményjátékokhoz, aktualitásokhoz kapcsolódó információkat közöljünk azon személyekkel, akik ezen információ iránt érdeklődnek.

 1. Személyes adatok köre:

A hírlevél küldéséhez az alábbi adatokat kérjük Öntől:

 • név;
 • email cím

Kérjük, hogy minden esetben valós adatokat adjon meg.

A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. egészséges, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk.

A személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag az Ön hozzájárulásával és beleegyezésével, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg.

A kezelt személyes adatokat kizárólag a hírlevelek küldéséhez szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeljük.

 1. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

A hírlevelek küldését Pharmanext Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1085 Budapest, Stáhly utca 2/A. 3. em. 3.,
e-mail cím: info@pharmanext.hu) végzi. Ezen társaság részére az adatátadás biztonságos, arra megfelelőségi határozat alapján kerül sor. A társaság az Ön adatait a honlapján elérhető ([elérhetőség*]) szabályzat alapján kezeli.

A weboldalunk fejlesztője Sylva Bálint (székhely: -, email cím: sylva1717@gmail.com), aki munkaköréből adódóan, hozzáférhet az Ön által megadott személyes adatokhoz.

Tájékoztatjuk, hogy más személynek, szervezetnek az Ön által megadott adatokat nem adjuk át. Az Ön adataihoz kizárólag azon személyek férhetnek hozzá, akik munkaköri kötelezettsége ezen adatok kezelése.

Az adatok kezelése és feldolgozása során biztosítjuk az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

 1. Adatkezelés időtartama:

Mindaddig küldünk az Ön részére hírlevelet, ameddig az adatkezelés célja fennáll, ha Ön korábban nem iratkozik le a hírlevélről, így meddig Ön hozzájárulását nem vonja vissza vagy nem kéri az adatai törlését.

 1. Adatok tárolása

Az Ön által megadott adatokat [elektronikus úton, a [https://www.websupport.hu/] cím alatt található szerveren] tároljuk.

 1. Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adatai kezelése esetén Önt – a fent említett hozzájárulás visszavonásán kívül – számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

 1. a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
 2. b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
 3. c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
 4. d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
 5. e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

 1. a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
 2. b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
 3. c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
 4. d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Felügyeleti hatósághoz fordulás joga

Ön jogosult arra, hogy személyes adatai kezelése miatt panasszal forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu), mint felügyeleti hatósághoz.

Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt is érvényesítheti.

Dátum: Budapest, 2021. 10. 15.