Általános Szerződési Feltételek

(a továbbiakban: ÁSZF)

  1. A Webshop

1) A CSOKOLADE-VITAMIN.HU webshop (a továbbiakban: Webshop) a PHARMANEXT KFT. (a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató) WWW.PROVIO.HU internetes honlapon (a továbbiakban: Honlap) elérhető termékkatalógusa, mely a Társaság által forgalmazott étrendkiegészítőket (a továbbiakban: Termék) vagy azok egy részét kínálja eladásra. A Webshopon történő elektronikus megrendelés leadással és a Társaság megrendelés elfogadásával adásvételi szerződés jön létre a megrendelést leadó természetes vagy jogi személy, mint vevő (a továbbiakban: Vásárló) és a Társaság, mint eladó között. Az adásvételi szerződés annak teljesítéséig, határozott időre jön létre. A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges, telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Társaság nem fogadja el.

2) Az így megkötött adásvételi szerződés magyar nyelven jön létre és írásba foglalt szerződésnek minősül, melyet a Társaság rögzít, rendelésszámon iktat és azt iktatás évét követő naptári év utolsó napjától számított 5 évig tárolja. (Ptk. 6:82. § (1) bekezdés).

3) A jelen ÁSZF, a hatálya alá tartozó egyedi adásvételi szerződésre irányadó, annak részét képezi, annak eltérő és kifejezett rendelkezése hiányában. Az adásvételi szerződés megkötését megelőzően a Vásárló a jelen ÁSZF tartalmát megismerte, az üres checkbox pipálásával elfogadta, melynek megfelelően az teljes mértékben alkalmazandó a Vásárló és a Társaság jogviszonyára.

4) Jelen ÁSZF a Társaság Honlapján bármikor, bárki számára elérhető.

5) A Társaság adatai a következők:

cégnév: Pharmanext Kft.

székhely: 1085 Budapest, Stahly utca 2/a

levelezési cím: 1085 Budapest, Stahly utca 2/a

cégjegyzékszám: 01 09 346351

képviseli: Szalai Mátyás, ügyvezető

adószám: 27042692-2-42

email cím: info@pharmanext.hu

  1. A Termék

6) A Termék kizárólag házhozszállítással rendelhető meg, személyes átvételre jelenleg nincs lehetőség. A Termék étrendkiegészítő. A Termék ára bruttó ár, tartalmazza a mindenkor hatályos jogszabályok alapján felszámítandó általános forgalmi adót. A Termék feltüntetett ára nem tartalmazza a szállítási költségeket, azok a pénztárösszesítés oldal alatt találhatóak.

7) A leírásban szereplő adatokon túl további információt a Vásárló kérhet e-mailben vagy telefonon is a Társaságtól.

III. Panaszkezelés és felelősség

8) Amennyiben a Vásárlónak az adásvételi szerződéssel vagy annak teljesítésével összefüggésben bármilyen panasza merül fel, úgy azt a jelen ÁSZF 5. pontjában meghatározott elérhetőségeken és módokon keresztül közölheti a Társasággal. A Társaság a beérkező panaszt a beérkezéstől számított 30 napon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről, vagy annak elutasítása esetén a jogorvoslati lehetőségekről a Vásárlót a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja. A panasz elutasítása esetén a Vásárló jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A Békéltető Testület eljárása megindításának azonban feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A fogyasztó belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye hiányában a Társaság székhelye szerinti Békéltető Testület az illetékes, mely a Budapesti Békéltető Testület (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefonszám: +36 1 4882131, levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10., email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu)

9) A Társaság szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglalt rendelkezések az irányadóak.

  1. Webshopban való böngészés és vásárlás

10) Böngészés

A Webshop termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít. A Webshop menüpontjai között bárki böngészhet regisztráció nélkül. A terméklistáról a részletes termékoldal a Termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról. A Webshopban lehetőség van kulcsszó alapján Terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő Termék találatok lista-szerűen jelennek meg.

11) A Termék kiválasztása

A kiválasztott Termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Vásárló a kosár tartalmát a „Kosár” menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja és/vagy törölheti a Kosár tartalmát, a Kosárban szereplő egyes tételeket. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A megvásárolni kívánt Termékek Kosárba helyezése utána Vásárló a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot.

12) Regisztráció, belépés

A Vásárló a Terméket belépéssel, vagy regisztráció nélküli tudja megvásárolni. A belépés előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációkor, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat szükséges a Vásárlónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint, ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül felhasználónév és jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Vásárló e-mailben visszaigazolást kap, és a Honlapon is tájékozódhat. A Vásárló a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Társaságtól. A belépési adatok titokban tartásáért a Vásárló felelős. A Vásárló felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Társaságnak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a Webshopban új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Vásárló korábban már regisztrált, a megrendelési folyamat a felhasználónevének és jelszavának megadásával folytatható.

13) Fizetési és szállítási mód kiválasztása

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

A Vásárló egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt Termékeket, azok árát és mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha a Vásárló mindent megfelelőnek talál, akkor a „Megrendelés elküldése” gomb segítségével véglegesíti és elküldi megrendelését. A megrendelés Vásárló általi elküldése a Vásárló részéről tett ajánlattételnek minősül.

A megrendelésről a Vásárló e-mailben kap automatikus visszaigazolást 1 munkanapon belül, melyen rendelésszám kerül feltüntetésre. Amennyiben az automatikus visszaigazolás előbbi határidőn belül nem érkezik meg a Vásárlóhoz, úgy a Vásárló mentesül ajánlati kötöttsége (megrendelése) alól. Amennyiben a Vásárló a megrendelés elküldése után (pl.: az automatikus visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a Társaság felé e-maul formájában.

14) A megrendelt Terméket a Mixpakk szerződött partnere, a GLS futárszolgálat szállítja a Vásárló által megadott szállítási címre. Más szállítási módra jelenleg nincs lehetőség.

15) Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, vagy 10 munkanapon belül nem szállítható, a Társaság a Vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előreutalással kifizetett ellenértéket visszautalja a Vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

  1. Elállás

16) A Vásárló elállási joga

A Vásárló az adásvételi szerződéstől a megrendelt Termék átvételének napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül jogosult elállni. A Vásárló elállási jogát vagy a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező minta kitöltésével vagy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásbeli nyilatkozatának (a továbbiakban együttesen: Elállási Nyilatkozat) megtételével és azok egyikének Társasághoz történő visszajuttatásával gyakorolja. A Vásárló Elállási Nyilatkozatát a Társaság 5. pontban rögzített (i) székhelyére postai úton, (ii) telefax számára telefaxon, vagy (iii) email címére elektronikus úton elektronikus levél útján köteles megküldeni. A Vásárló elállási joga akkor minősül határidőben gyakoroltnak, ha a Vásárló Elállási Nyilatkozatát a határidő lejárta előtt postára adja/elküldi. Amennyiben a Vásárló több Terméket rendelt meg és az egyes Termékek átadása/átvétele eltérő időpontokban történik, úgy az elállásra nyitva álló határidő az utoljára szolgáltatott Termék átadásának/átvételének napjától kezdődik.

A Vásárló az adásvételi szerződéstől a szerződés megkötésének napjától, a megrendelt Termék átvételének napjáig is elállhat.

17) Az elállási jog gyakorlásának joghatásai

A Vásárló elállása esetén a Társaság haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló Elállási Nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, kivéve azokat a többletköltségeket, melyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Társaság által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A Társaság a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a Vásárló a Terméket vissza nem szolgáltatta a Társaság részére, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Társaság részére visszaküldte. Nem illeti meg a Társaságot a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza.

A visszatérítés során a Társaság a Vásárló által alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul. Utóbbi visszatérítési mód alkalmazásából a Vásárlót többletköltség nem terheli.

18) A Vásárló kötelezettségei elállás esetén

A Vásárló köteles a Társaság számára az elállással érintett Terméket a Társaság 5. pontban rögzített székhelyére postai úton vagy személyesen indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Elállási Nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, átadni. A Vásárló visszaszolgáltatása akkor minősül határidőben teljesítettnek, ha a Terméket a határidő lejárta előtt jelen bekezdés szerint postára adja vagy személyesen átadja. A Termék visszaszolgáltatásának költségeit a Vásárló viseli.

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a visszaszolgáltatott Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Tekintettel arra, hogy a Termék étrendkiegészítő, a Társaság egészségvédelmi vagy higiéniai okokból felbontott ás/vagy sérült csomagolású, és/vagy hiányos mennyiségű Terméket nem köteles visszavenni, mely esetben visszatérítési kötelezettsége sincs.

19) A Vásárlót megillető elállási jog alóli kivétel

A Vásárló az adásvételi szerződéstől nem jogosult elállni olyan Termék vonatkozásában, melyet a Vásárló bármilyen mértékben felbontott. A Vásárló tudomásul veszi, hogy előbbi esetekben elállási jogát elveszti a Kormányrendelet 29. § (1) e) pontja alapján.

  1. Egyéb rendelkezések

20) A jelen ÁSZF-ben és az adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

21) A jelen ÁSZF július 01. napjától hatályos. A Társaság jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosításokat a Társaság azok hatályba lépése előtt legkésőbb 11 (tizenegy) nappal a Honlapon közzéteszi.

22) A jelen ÁSZF visszavonásig, illetve módosításának hatályba lépéséig marad jelen tartalommal hatályban.

23) A Társaság fenntart magának minden jogot a Webshop, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak terjesztésének tekintetében. Tilos a Webshopban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Társaság írásos hozzájárulása nélkül.

24) A Társaság Webshoppal összefüggő adatkezelési tevékenységére az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) rendelkezései irányadók. A Társaság Webshoppal kapcsolatos adatkezelési tevékenységéről a Webshop Adatkezelési Tájékoztató elnevezésű dokumentum ad részletes tájékoztatást.